دما : 12. C   رطوبت : %
حداکثر : 18 c   حداقل : 3 c