دما : 23. C   رطوبت : %
حداکثر : 27 c   حداقل : 4 c