دما : 30. C   رطوبت : %
حداکثر : 31 c   حداقل : 12 c