دما : 13. C   رطوبت : %
حداکثر : 17 c   حداقل : -3 c