دما : 4.8 C   رطوبت : 2 %
حداکثر : 12 c   حداقل : -6 c