دما : 6.7 C   رطوبت : 4 %
حداکثر : 11 c   حداقل : -4 c