اخبار و مقالات :                      درسال1397 محقق شد: تولید بیش از دو میلیارد و689 میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     شروع عملیات بازسازی برج خنک کننده واحد 120 مگاواتی نیروگاه اصفهان                     تولید بیش از 2.4 میلیاردكیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     تولید بیش از 2میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     بازدید مدیرعامل شرکت تولیدنیروی برق حرارتی از طرحهای بازتوانی نیروگاه اصفهان