اخبار و مقالات :                     طراحی و نصب سامانه کنترل سطح درام واحد دوم نیروگاه اصفهان                     تولید بیش از1/1 میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     وارد مدار تولیدشدن واحدهای 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان                     تولید بیش از896 میلیون كیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     دیدار مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه اصفهان