اخبار :                     تولید بیش از 765 میلیون كيلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان                     واحد ۱۲۰مگاواتی مولد برق نیروگاه اصفهان وارد مدار تولید شد                     با اتمام تعمیرات دوره ای: واحد320 مگاواتی نیروگاه اصفهان وارد مدار تولید شد