اخبار :                     تولید بیش از 766 میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     تعمیرات سریع و رفع اشکال در واحد اول نیروگاه گازی هسا                     چشم واحدهای نیروگاه اصفهان به انتظار آب جهت تولید با تمام ظرفیت                      خودکفایی در تعمیر دستگاههای کالیبراتور فشار در نیروگاه اصفهان                     درخرداد ماه سال جاری تحقق یافت: تولید بیش از513 میلیون كيلووات برق در نیروگاه اصفهان