اخبار :                     مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق اصفهان: تولید بیش از3 میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     افزایش 17 درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان                     افزایش 25 درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان                      تاپایان آبان ماه 98 تحقق یافت: تولید بیش از دو میلیارد و127میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     برگزاری جلسه تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج نیروگاه اصفهان