اخبار :                     دیدار معاونان استاندار اصفهان از نیروگاه اصفهان                     در سال جهش تولید محقق شد: افزایش ۲۶ درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان                     واحد شماره یک نیروگاه گازی هسا در مدار تولید قرار گرفت.                     تولید بیش از ۳۵۱ میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     توسط متخصصان نیروگاه اصفهان انجام شد:ساخت بسکتهای سرد ژونگسترومهای نیروگاه بندرعباس