اخبار و مقالات :                     تولید بیش از 2میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     بازدید مدیرعامل شرکت تولیدنیروی برق حرارتی از طرحهای بازتوانی نیروگاه اصفهان                     تولید بیش از 1/9 میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     تولید بیش از 1/6 میلیارد كیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     برگزاری گردهمایی معاونین منابع انسانی نیروگاههای حرارتی در نیروگاه اصفهان